Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

YES PLEASE butik
Plachého 7
České Budějovice
tel: +420 774 919 396
yesplease(a)centrum.cz

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 550 Kč (22 €)
skladem
naše cena 500 Kč (20 €)
skladem
naše cena 1 200 Kč (48 €)
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 550 Kč (22 €)
skladem
naše cena 1 540 Kč (61,60 €)
skladem
naše cena 1 610 Kč (64,40 €)
skladem

Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

YES PLEASE s.r.o

 

I. Platnost podmínek, uzavření kupní smlouvy. Těmito obchodními podmínkami (§1751 OZ) se řídí práva a povinnosti stran z kupní smlouvy ohledně každého zboží, které prodávající v budoucnu prodá kupujícímu. Těmito podmínkami je od počátku vázán prodávající a okamžikem podpisu rámcové kupní smlouvy či těchto podmínek i kupující. Kupující při podpisu těchto podmínek prohlásil, že je v celém jejich rozsahu výslovně přijímá, že je důkladně přečetl, a že neobsahují žádné ustanovení, které by neočekával (§1753 OZ). Kupní smlouva na zboží je uzavřena akceptací objednávky kupujícího prodávajícím, nebo dvoustranným právním úkonem obou stran. Účastníci shodně prohlásili, že kupní smlouvy na zboží budou uzavírat výhradně jako podnikatelé. Kupující prohlásil, že při uzavření kupních smluv na zboží a při následném užívání zboží nejedná a nebude jednat jako spotřebitel (§419 OZ), ale jako podnikatel (§420 a §421 OZ). Kupující vzal na vědomí, že správnost tohoto prohlášení je pro prodávajícího okolností rozhodující (§583 OZ).

 

II. Objednání zboží. Kupující objednává zboží podle tištěných nebo elektronických katalogů a databází prodávajícího, způsobem v nich uvedeným. Prodávající může bez vlivu na platnost kupní smlouvy přijmout i jinak učiněnou objednávku, má však právo požadovat písemnou, elektronickou, nebo faxovou objednávku, která se pro kupujícího stává závaznou od doby jejího přijetí prodávajícím. Prodávající není povinen objednávku přijmout. 

 

III. Doba plnění. Prodávající dodá objednané zboží kdykoli po přijetí objednávky, nejpozději do šedesáti dnů, jinak se kupní smlouva od počátku ruší a strany z ní nesmí uplatňovat žádné nároky. 

 

IV. Dodání zboží. Nepřevezme-li kupující objednané zboží osobně, přímo od prodávajícího, je prodávající povinen zboží odeslat na adresu kupujícího, sjednanou v rámcové kupní smlouvě, nebo na adresu kupujícího, uvedenou na objednávce. Dodání zboží se pak uskutečňuje jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující je povinen při převzetí zboží podepsat doklad o převzetí, jehož podpisem potvrdí převzetí kompletního a správného zboží bez zjevných vad (pokud současně zjevné vady nevytkne podle článku VII.) a tento doklad do dvou pracovních dnů doručit prodávajícímu. Při nočním dodání zboží se zboží pro kupujícího doručuje do jeho noční schránky. 

 

V. Kupní cena, splatnost. Za dodané zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu, určenou podle ceníku prodávajícího, platného v době přijetí objednávky, pokud strany u nestandardního zboží, které není součástí obvyklého sortimentu prodávajícího, výslovně nedohodly V kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné, které může být kupujícímu vyúčtováno podle ceníků dopravce, nebo aktuálně platného ceníku dopravného prodávajícího. Prodávající může poskytnout kupujícímu individuální slevy z kupní ceny. Kupující hradí kupní cenu ve lhůtě splatnosti faktury prodávajícího, jinak okamžitě po dodání zboží. Při prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její části, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu navíc smluvní pokutu ve výši 7% z ceny dodaného zboží a dále úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení; smluvní pokutu může prodávající kupujícímu snížit nebo prominout. 

 

VI. Vlastnické právo a nebezpečí škody. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až dnem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho dodání. 

 

VII. Záruka, reklamace. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za kvalitu zboží v trvání 24 měsíců ode dne jeho dodání. Kupující je povinen zboží ihned po převzetí s odbornou péčí prohlédnout. V případě převzetí zboží v provozovně prodávajícího a v případě dodání zboží kupujícímu přímo prodávajícím, je kupující povinen podepsat dodací doklad a vytknout případnou nekompletnost či zjevné vady zboží okamžitě při převzetí zboží. V případě dodání zboží dopravcem a při nočním dodání zboží, je kupující povinen nedodání zboží, nekompletnost a zjevné vady zboží vytknout prodávajícímu písemnou formou s přesným popisem reklamovaných vad a uplatňovaných nároků do dvanácté hodiny pracovního dne, následujícího po odeslání zboží prodávajícím, jinak platí nevyvratitelná domněnka, že zboží bylo dodáno kompletní a bez zjevných vad tak, jak je prodávající pro kupujícího odeslal. Ostatní vady je kupující povinen vytknout prodávajícímu písemnou formou s přesným popisem reklamovaných vad a uplatňovaných nároků do 24 hodin po jejich zjištění. Při nedodržení termínu nebo způsobu vytčení vad, nároky z vad zboží zanikají. Podmínkou pro uplatnění nároků z vad zboží je jeho vrácení do sídla prodávajícího spolu s písemným vytčením vad. Nároky z vad zboží nebudou plněny, jestliže po dodání bylo zboží jakkoli poškozeno nebo nad obvyklou míru opotřebeno. Podstatnou vadou zboží je výhradně jeho úplná neupotřebitelnost. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace do třiceti dnů, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě nutnosti odborného posouzení reklamované vady znalcem, dodavatelem nebo výrobcem zboží, oznámí prodávající kupujícímu výsledek posouzení bez odkladu po obdržení odborného stanoviska. Pokud prodávající k posouzení reklamace využije znalce, dodavatele nebo výrobce zboží, informuje kupujícího písemně, elektronicky, nebo faxem o tomto způsobu posuzování reklamace. Odborné stanovisko znalce, dodavatele nebo výrobce zboží je pro obě strany závazné. Kupující bere na vědomí, že některé výrobky je nutné poškodit/zničit za účelem řádného posouzení oprávněnosti reklamace; kupující v takovém případě nemá právo na úhradu ceny zničeného zboží, pokud byla reklamace vyhodnocena jako neoprávněná. Vedle zákonných nároků z vad dodaného zboží nemá kupující nárok na náhradu další škody, ušlého zisku ani na smluvní pokutu. Požaduje-li kupující tyto zákonné nároky z vad dodaného zboží, ujednává se, že kupujícím musí být vždy umožněno prodávajícímu posouzení příčiny i výše škody soudním znalcem určeným prodávajícím. Náklady znalce hradí prodávající při oprávněnosti reklamace a kupující při zjištění její neoprávněnosti. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že zboží některých značkových dodavatelů může být ve skutečnosti vyrobeno jiným výrobcem, kterého dodavatel pro výrobu tohoto zboží využívá; taková odlišnost osoby dodavatele a skutečného výrobce není vadou zboží.      

 

VIII. Vracení zboží mimo reklamační řízení. Registrovaným zákazníkem prodávajícího je ten kupující, který má s prodávajícím uzavřenou účinnou rámcovou kupní smlouvu. Každý kupující z řad registrovaných zákazníků je oprávněn dodané zboží prodávajícímu vrátit do tří měsíců od jeho dodání, pokud ode dne přijetí vraceného zboží do konce expirační doby zbývá alespoň polovina původní expirační doby nového zboží. Zboží je vráceno až dnem převzetí prodávajícím. Vracené zboží musí být opatřeno průvodkou na formuláři prodávajícího. Podmínkou vrácení zboží je jeho bezvadný stav a kompletnost, odpovídající stavu při jeho dodání, včetně původního obalu. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží: které není součástí jeho obvyklého sortimentu, které obstaral na výslovnou žádost kupujícího, u něhož doba od dodání do vrácení přesáhla 12 měsíců nebo kratší dobu určenou výrobcem, nebo které je v katalogu, dodacím listu či faktuře označeno jako nevratné. Při vrácení zboží do deseti dnů od dodání hradí kupující dle rozhodnutí prodávajícího 0 až 5% z kupní ceny vraceného zboží, při vrácení zboží od jedenáctého dne do jednoho měsíce po dodání hradí kupující dle rozhodnutí prodávajícího 5% až 10% z kupní ceny vráceného zboží a při vrácení zboží od jednoho měsíce dne do tří měsíců po dodání hradí kupující 15% z kupní ceny vráceného zboží. Při vrácení zboží od 3 měsíců od dodání výše hradí kupující dle rozhodnutí prodávajícího až 30% z kupní ceny vráceného zboží. Jsou-li v průvodce vraceného zboží uvedeny neúplné, či chybné, zkreslené, nebo jinak zavádějící údaje, uhradí kupující ještě další platbu až do výše 3 % z kupní ceny vraceného zboží, dle rozhodnutí prodávajícího. Vztahuje-li se na zboží vratná záloha, je tato záloha účtována kupujícímu do ceny zboží. V případě vrácení dílu, který je předmětem zálohy, zpět prodávajícímu, je prodávající povinen uhradit kupujícímu starý díl ve stejné výši, ve které mu byl započítán do ceny zboží; tento díl však musí odpovídat požadavkům výrobce stanoveným pro repasované díly, uvedeným v prodejní dokumentaci prodávajícího, a musí být vracen v obalu výrobce. Pokud zboží neodpovídá těmto požadavkům, ztrácí kupující na vratnou 

 

 

Prodávající: Kupující:

YES PLEASE s.r.o